Isikuandmete töötlemine ja privaatsus

SMARTFUL Growth OÜ (edaspidi koolitusfirma) pakub eraisikutele ja juriidilistele isikutele erinevaid täiendkoolitusi, mille käigus puututakse kokku klientide isikuandmetega.

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust ning hoida konfidentsiaalsena meile usaldatud informatsiooni. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Privaatsusreeglites tutvustame, milliseid isikuandmeid SMARTFUL Growth OÜ oma klientidelt kogub ja kuidas neid töötleb. Anname ülevaate andmete kogumise alustest, eesmärkidest ja säilitamisest. Samuti tutvustame, mis on klientide isikuandmete töötlemisega seotud õigused.

Kogutavad isikuandmed ja nende kogumise alused

Teenuse osutamiseks vajaliku lepingu ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks kogume üldjuhul järgmisi isikuandmeid:

  • koolitusel osaleja ees- ja perekonnanimi;
  • isikukood või selle puudumisel sünnikuupäev;
  • kontaktandmed (telefon, e-maili aadress, aadress).

SMARTFUL Growth OÜ on esitanud majandustegevusteate täiendkoolituste läbiviimise kohta. Seega oleme kohustatud täitma täiskasvanute koolituse seadust ning sellest tulenevalt vastavad meie tunnistused ja tõendid Täiendkoolituse standardile ja sisaldavad osaleja nime ning isikukoodi (§ 3 lg 3 p 1).

Koolitusfirma kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt esitatud tellimuse täitmiseks.

Kontaktandmeid vajame koolituse korraldusliku info, õppematerjalide ja arve edastamiseks.

Me ei kasuta koolitusel osalenute kontaktandmeid pärast koolitusel osalemist muude koolitusfirma toodete või teenuste pakkumiseks ega uudiskirjade edastamiseks. Soovi korral on võimalik pakkumiste ja uudiskirja e-maili listiga eraldi liituda. Selleks tuleb ettevõtte kodulehel täita spetsiaalne sooviavaldus. Kui klient otsustab hiljem, et ei soovi meie pakkumisi või uudiskirju, siis on võimalik nendest igal ajahetkel loobuda. Teadaannetest loobumiseks palume saata vastav soov kirjalikult e-maili aadressile info@smartful.ee.

Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad.

Andmete säilitamise aeg

Meie poolt osutatud teenuste käigus kogutud isikuandmeid säilitame võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates lepinguliste suhete lõppemisest.

Meie poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitame Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni koolitusfirma tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.

Andmete säilitamise viisid

Töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepingute vormide alusel töötavatel töötajatel või koostööpartneritel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus. Isikuandmetele on ligipääs vaid koolitusfirma töötajatel, konkreetse koolituse läbi viinud koolitajal ning raamatupidamisteenuse pakkujal.

Andmete töötlemise ja jagamise kord

SMARTFUL Growth OÜ võib teha koostööd erinevate kolmandate isikutega ja meie volitatud andmetöötlejateks võivad olla teenusepakkujad erinevates valdkondades, mille teenuseid koolitusfirma ise sisse ostab. Lisaks võib pakkumiste ja uudiskirja listiga liitunute isikuandmeid jagada turundusteenuse pakkujatega. Isikuandmete töötlemine toimub teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

Seadusest tulenevalt on koolitusfirmal kohustus edastada isikuandmeid mitmetele riiklikele institutsioonidele (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Maksu- ja Tolliamet).

Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad, siis võime maksjale edastada info koolitusel osalenu kohta. Näiteks on see vajalik Töötukassa poolt tellitavate koolituste puhul ning asutusesiseste koolituste puhul.

Isikuandmeid (nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber) jagame enda koolitajatega, sest see on vajalik koolituse läbiviimiseks.

Teie isikuandmetega seotud õigused:

saada teavet, milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
parandada või täiendada enda isikuandmeid;
kustutada enda isikuandmeid (kui see ei ole vastuolus seadustega);
tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks pakkumiste ja uudiskirjade edastamiseks;
esitada kaebus, kui teie õigusi on rikutud.
SMARTFUL Growth OÜ koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusfirmale või koolitajale. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma koolitusfirma kirjaliku nõusolekuta.

Täpsem info:

E-posti aadress: info@smartful.ee
Telefon: +372 556 17 100

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!