Õppekava nimetus:
“Efektiivne suhtlus haridustöötaja igapäevatöös”

Eesmärk:
Koolituse eesmärk on anda osalejatele oskus analüüsida enda käitumisstiili ja selle mõju erinevates situatsioonides haridustöötajate kontekstis ehk mõista paremini ennast ja ka teisi, osates tänu selle efektiivsemalt suhelda erinevate osapooltega, sh nii juhiga, kolleegidega, lapsevanematega kui ka õpilastega.

Õppekavarühm:
Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:

Sihtgrupp:
Tallinna linnale kuuluvate haridusasutuste personal, kes soovib arendada oma suhtlusoskust

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:
• tunneb DiSC* mudelit ja selle nelja profiili
• mõistab eri stiilide tugevusi ja arengukohti
• kohandab oma käitumisstiili vastavalt suhtluspartneri eripäradele

* DiSC on mudel inimkäitumise selgitamiseks, mis kirjeldab erinevaid käitumisstiile, sellest tulenevalt eelistusi ja käitumismustrite tagamaid.

Õppetöö maht:
Auditoorse õppetöö maht on 9 akadeemilist tundi (seal hulgas praktiline töö 5 akadeemilist tundi), mis on jaotatud kolmeks võrdseks osaks erinevatel koolituspäevadel. Sellele lisandub iseseisev töö mahus 3 akadeemiline tund. Koolituse kogumaht on 12 akadeemilist tundi.

Õpingute alustamise tingimused:
Koolitusel osalemise eelduseks on B1 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus. Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad.

Õppe sisu:
• ülevaade DiSC mudelist ja selle võimalustest
tehnikate õppimine enda käitumisstiili adapteerimiseks arvestamaks suhtluspartneri eripära
• rollimängud haridustöötajate igapäevaelulistest situatsioonidest lähtuvalt, et harjutada praktikas efektiivsemat suhtlust

Õppemeetodid:
• arutelu
• paaristöö ja grupitöö
• rollimäng
• enesereflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevust ja võimekuse piires.

Kui tulenevalt riiklikest piirangutest ei ole võimalik koolitust vahetult läbi viia, toimub see veebipõhiselt ning sel juhul on osalustingimuseks kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel. Koolituse läbiviimiseks veebikeskkonnas kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 30 inimest.

Õppematerjalid:
• koolitaja koostatud materjalid
• koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt
soovitatav kirjandus koolituse järgselt: Stephen M. R. Covey “Usalduse kiirus”

Soovijatel on võimalus koolituse käigus või järgselt lisatasu eest soetada ka personaalne enda käitumisstiili selgitav DiSC profiil. Profiili hind on 75 EUR ning selle saab osta otse koolitajalt.

Lõpetamise tingimused:
• hindamise eelduseks on koolituse läbimine kogumahus
• läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:
• rollimäng
• enesereflektsioon

Hindamiskriteeriumid:
• rollimängu käigus käitumistüüpide iseseisev ja oskuslik adapteerimine, mida kinnitab grupi reflektsioon iga osaleja tulemuslikkusele rollimängus
• DiSC mudeli põhjal käitumisstiilide omasõnaline lahti kirjutamine testi vormis

Väljastatavad dokumendid:
• tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
• tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:
• DiSC koolitaja ja konsultandi sertifitseerimise läbitud
• täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus (vähemalt tase 6)
• eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel