Õppekava nimetus:
Avalik DiSC® koolitus “Mõista ennast, et mõista teisi”

Õppekavarühm:
Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:
Õppekava on koostatud DiSC koolitaja ja konsultandi sertifitseerimise manuaali alusel. Manuaali on koostanud DiSC mudeli ametlik maaletooja Baltikumis ja Venemaal – IPB Partners OÜ.

Eesmärk:
Koolituse läbinu analüüsib enda käitumisstiili ja selle mõju erinevates situatsioonides ehk mõistab paremini ennast ja tänu sellele ka teisi.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab paremini enda loomupärast käitumist
• oskab enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada
• empaatia ja teiste mõistmise võimekus suureneb
• teab oma tugevusi, motivaatoreid ja arengukohti

Sihtgrupp:
Täiskasvanud õppijad, kes soovivad paremini mõista inimeste käitumist ja õppida tundma erinevaid käitumisstiile, et seeläbi iseennast ja teisi paremini mõista.

Õpingute alustamise tingimused:
Koolitusel osalemise eelduseks on B1 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht:
Poolepäevane koolitus (auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi, seal hulgas praktiline töö 2 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituse eeltöö (iseseisev töö mahus 1 akadeemiline tund). Koolituse kogumaht on 5 akadeemilist tundi.

Õppe sisu:
• iseseisva tööna DiSC ankeedi täitmine ja oma profiiliga tutvumine
• personaalse DiSC käitumisstiili ja käitumise mõju analüüs
• personaalsest käitumisstiilist tulenevate tugevuste kaardistamine ja mõistmine
• personaalsest käitumisstiilist tulenevate motivaatorite kaardistamine ja mõistmine
• personaalsest käitumisstiilist tulenevate arengukohtade kaardistamine ja mõistmine

Õppemeetodid:
• personaalse DiSC käitumisstiili analüüs
• personaalse käitumise mõju analüüs
• enesereflektsioon
• paaristööd

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevust ja võimekuse piires.

Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 30 inimest.

Õppematerjalid:
• DiSC personaalne profiil
• koolitaja koostatud materjalid
• koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:
• hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest
• läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:
• DiSC käitumisstiili analüüs
• käitumise mõju analüüs
• enesereflektsioon

Hindamiskriteeriumid:
• teab enda DiSC käitumisstiili
• teab kõiki DiSC käitumisstiile
• teab enda DiSC käitumistiilile omaseid tugevusi, motivaatoreid ja arengukohti

Väljastatavad dokumendid:
• tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
• tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:
• DiSC koolitaja ja konsultandi sertifitseerimise läbitud
• koolitaja koolitus läbitud
• eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel