Õppekava nimetus:
“Tagasiside andmine nii tööl kui eraelus”

Eesmärk:
Koolituse eesmärk on tutvustada tagasiside olemust ja olulisust ning anda osalejatele praktiline mudel tagasiside andmiseks nii era- kui ka tööelus.

Õppekavarühm:
Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:
Õppekava koostamise aluseks on SBI+BI tagasiside mudel.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad nii tööl kui ka eraelus olla tagasiside andjana ning tagasiside saajana efektiivsemad.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab tagasiside olemust ja olulisust
• teab tagasiside andmise praktilist mudelit
• oskab anda konstruktiivselt nii positiivset kui ka negatiivset tagasisidet

Õppetöö maht:
Auditoorse õppetöö maht on 9 akadeemilist tundi (seal hulgas praktiline töö 4 akadeemilist tundi), mis on jaotatud kolmeks võrdseks osaks erinevatel koolituspäevadel. Auditoorsete tundide vahel on iseseisva töö maht 1 akadeemiline tund. Koolituse kogumaht on 10 akadeemilist tundi.

Õpingute alustamise tingimused:
Koolitusel osalemise eelduseks on B1 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppe sisu:
• tagasiside olemus ja olulisus
• positiivne vs negatiivne tagasiside
• SBI+BI tagasiside mudeli tutvustus
• SBI+BI tagasiside mudeli praktiseerimine läbi haridustöötajate jaoks eluliste olukordade

Õppemeetodid:
• arutelu
• paaristöö ja grupitöö
• rollimäng
• enesereflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevust ja võimekuse piires.

Kui tulenevalt riiklikest piirangutest ei ole võimalik koolitust vahetult läbi viia, toimub see veebipõhiselt ning sel juhul on osalustingimuseks kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel. Koolituse läbiviimiseks veebikeskkonnas kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õppematerjalid:
• koolitaja koostatud materjalid
• koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:
• hindamise eelduseks on koolituse läbimine kogumahus
• läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:
• rollimäng
• enesereflektsioon

Hindamiskriteeriumid:
• rollimängu käigus SBI+BI mudeli iseseisev ja oskuslik kasutamine, mida kinnitab grupi reflektsioon iga osaleja tulemuslikkusele rollimängus
• SBI+BI mudeli omasõnaline lahti kirjutamine testi vormis

Väljastatavad dokumendid:
• tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
• tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:
• SBI+BI tagasiside andmise mudeli teoreeriline tundmine, praktilise kasutamise oskus ning õpetamise kogemus vähemalt 4 aastat
• täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus (vähemalt tase 6)
• eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel