Õppekorralduse alused

01. juulil 2015 jõustus Täiskasvanute koolituse seadus, mille järgi tuleb täienduskoolitusasutuse pidajana tegutsemiseks esitada majandustegevusteade.

Täiendkoolitusasutuse juriidiline nimi: SMARTFUL Growth OÜ
Täiendkoolitusasutuse registrikood: 14903024
Täiendkoolitusasutuse majandustegevusteate number: 215826 (alates 06.05.2020)
Täiendkoolitusasutuse majandustegevusteatega registreeritud õppekavad: filosoofia ja eetika, isikuareng, juhtimine ja haldus, psühholoogia, sotsiaaltöö ja nõustamine, turundus ja reklaam, tööoskused, töötervishoid ja -kaitse

1. Üldsätted

1.1. SMARTFUL Growth (edaspidi ka Smartful) korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi.

1.2 Smartful lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.

1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides.

1.4 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6 Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.

1.7 Smartful ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

2. Vastuvõtt, koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

2.1. Koolitusele registreerumine:

2.1.1 Avalikele koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Smartfuli kodulehe, e-maili või telefoni teel. Kõik registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-maili teel.

2.1.2 Avalikule koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena. Üldjuhul saadab Smartful registreerunud isikutele peale registreerumist arve. Suuremahuliste koolitusprogrammide puhul on võimalik kokku leppida ka maksegraafik.

2.1.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot Smartfuli kodulehel märgitud e-maili (info@smartful.ee) teel. Töötukassa portaalis olevatele koolitustele on võimalik registreeruda otse töötukassa portaalist.

2.1.4 Asutusesiseste koolituste puhul korraldab koolitusele registreerimise koolituse tellija ehk koolitust pakkuv tööandja. Smartfulil on õigustustatud seadusest tulenev huvi ka asutusesiseste koolituste puhul registreerimise käigus koguda kõigi koolituse osalejate isikuandmeid, et täita seadusest tulenevaid kohustusi.

2.2. Õppegrupi komplekteerimine:

2.2.1 Õppegrupp moodustatakse avalikule koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Õppegruppide suurused on erinevad ja sõltuvad täiendkoolitusest.

2.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Enne iga koolituse algust saadab Smartful registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta (näiteks täpne asukoht, ligipääsud koolituse toimumispaika, parkimise võimalused, kohvipauside ja lõuna info jms).

2.2.3 Smartfulil on õigus teha avalike koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

2.2.4 Smartfulil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasilükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

3.1 Avalikul koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Smartfuli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppetasu. Kokkuleppel koolitusfirmaga on võimalik õppetasu tasumine ka maksegraafiku alusel või pärast koolitusel osalemist.

3.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse registreerimislehel.

3.3 Avalike koolituste puhul võetakse koolitusele registreerunutega nädal enne koolituse toimumist ühendust, et osalus kinnitada. Pärast osaluse kinnituse saamist saadetakse registreerunule koolituse eest arve. Arve tuleb tasuda hiljemalt kaks päeva enne koolituse algust.

3.4 Minimaalselt üks tööpäev enne koolituse algust saadetakse osalejatele e-maili teel koolituse organisatoorne info (koolituse ajakava, täpne aadress, parkimine, toitlustus jne).

3.5 Kui koolitusele on rohkem soovijaid kui planeeritud kohti, on võimalik registreeruda ootelisti või järgmisele koolitusele.

3.6 Asutusesiseste koolituse puhul otsustab koolitusel osalejad ehk komplekteerib õppetööst osavõtjate nimekirja koolituse tellija.

4. Õppemaksu kehtestamine, tasumise ja tagastamise kord

4.1 Avalike koolituste õppemaksu suuruse kehtestab Smartful ning avaldab selle info oma kodulehel vastava koolituse tutvustuse juures. Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik teistele osapooltele ning on konfidentsiaalne.

4.2 Koolitusfirma poolt korraldatavate avalike koolituste õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

4.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt Smartfuli poolt korraldatavate koolituste läbimist, kliendisoodustusi jms.

4.4 Koolituse eest tasumine toimub pangaülekandega arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel.

4.5 Koolituse eest on võimalik tasuda ka osamaksetena maksegraafiku alusel, kui sõlmitakse maksjaga eraldi kirjalik kokkulepe. Koolitusfirmal on õigus osamaksetena tasumise võimaldamisest loobuda.

4.6 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, enamasti ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Avalike koolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas ning selle organiseerib koolituse tellija, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

4.7 Palume arvestada, et Smartful töötab neljapäevase töönädala põhimõttel ning reeded ei ole Smartfulis tööpäevad. Tööpäevadeks loetakse esmaspäeva, teisipäeva, kolmapäeva ja neljapäeva.

4.8 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest Smartfuli kirjalikult teavitada hiljemalt 4 tööpäeva enne koolituse algust. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust.

4.9 Kui koolitusest loobumine toimub 3-2 tööpäeva enne koolituse algust, siis tagastatakse 50% tasutud arvest. Kui väljastatud arve on tühistamise hetkel maksmata, siis kuulub tasumisele 50% arvest.

4.10 Kui klient loobub koolitusest 1 tööpäev enne koolituse algust, katkestab oma koolitusel osaluse või ei teavita üldse enda mitteosalemisest (ei tule koolitusele kohale), siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

4.11 Asutusesisestest koolitustest loobumine ja muutmine toimub erikokkulepete alusel. Kui koolitusfirmale tekivad sellega seoses lisakulud (näiteks aga mitte ainult – koolituse ettevalmistuseks kulunud aeg, samale päevale soovitud teisest koolitusest loobumine jne), siis kuuluvad need kliendi poolt tasumisele.

4.12 Tagastamisele ei kuulu DiSC profiili eest tasutud summa juhul, kui DiSC profiili loomiseks on registreerunule DiSC küsimustik juba e-maili teel saadetud. Sellisel juhul koostatakse registreerunule DiSC profiil ning saadetakse see koolitusel osalemisest või mitte osalemisest olenemata e-maili teel.

4.13 Smartful on käibemaksukohuslane ning teenuste hinnale lisandub käibemaks.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1 Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.

5.2 Õppija arvatakse avaliku koolituse koolitusgrupist välja kirjaliku sooviavalduse põhjal või juhul, kui talle esitatud arve on kaks päeva enne koolitust algust tasumata. Registreerimise tühistamiseks tuleb saata kirjalik sooviavaldus e-maili teel aadressile info@smartful.ee.

5.3 Koolitusfirmal on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat. Antud punktis nimetatud põhjustel õppegrupist välja arvatud osalejale avaliku koolituse õppetasu ei tagastata ning asutusesisese koolituse puhul osaleja kohta tasaarveldust ei tehta.

5.4 Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 81-100% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt testi või mõne muu õppekavas kehtestatud koolituse lõpetamise tingimuse.

5.5 Koolituse läbimisel 51-80% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõendit.

5.6 Tunnistuse või tõendi kadumise või hävimise korral väljastatakse hiljem soovi korral tunnistuse või tõendi duplikaat, mille hinnaks on 5 eurot (hinnale lisandub käibemaks).

6. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

6.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

6.2 Smartfuli poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures. Õppekavad on õppijale kättesaadavad  ettevõtte kodulehelt  alates koolituse registreerimise avamisest kuni koolituse alguseni, pikemate koolituste juures kuni kaks päeva peale koolituse algust. Koolituse toimumise ajal ja koolituse järgselt on konkreetse koolituse õppekavad kättesaadavad koolitajalt.

6.3 Koolitusfirma õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppe eesmärk;
 • õpiväljundid;
 • õppekava koostamise alus;
 • sihtgrupp;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppemeetod;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

6.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe-eesmärgid ning seatud õpiväljundid.

6.5 Õppekavad kinnitab Smartfuli tegevjuht. Õppekavad vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude, materjalide sobivus ning tagada, et õppekavad vastavad õppijate ja tööandjate vajadustele.

6.6 Avalike koolituste õppekavad avalikustatakse koolitusfirma kodulehel vastava koolituse info juures.

6.7 Asutusesiseste koolituste õppekavad edastatakse tellijale koos hinnapakkumisega. Vajadusel tehakse koolituskaval muudatusi lähtuvalt konkreetse tellija täpsemast koolitusvajadusest. Tehtud muudatused kinnitatakse e-maili teel.

7. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

7.1 Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid, kellel on nii teoreetiline kui ka praktiline erialane kompetentsus. Smartfuli poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust (minimaalselt bakalaureusekraadi, enamjaolt magistrikraadi). Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal ja soovitatavalt omavad täiskasvanute koolitaja kutset või on läbinud koolitaja koolituse. Kõigi koolitajate kompetentse hindame enne koolituskokkulepete tegemist.

7.2 Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koolitust leping, mis lähtub koolitusfirma sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.

7.3 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendõpet või mentorlust. Vajadusel koolitajaga koostöö lõpetatakse, kui pakutud teenus ei vasta Smartfuli kvaliteedi standardile.

7.4 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega. Kvaliteedi hoidmiseks toimuvad Smartfulis pidevalt ka sisekoolitused koolitajate kompetentsi arendamiseks.

7.5 Smartful ei vastuta koolitaja esinemisoskustest tulenevast kahjust osalejale või tellijale.

8. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

8.1 Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas kõik vajalik koolituse läbiviimiseks ja koolitusel osalemiseks. Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult täiskasvanute õppimist toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.

8.2 Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Erivajadustest palun teavitada koolitusele registreerides, et saaksime koolituse planeerimisel ja korraldusel nendega võimalusel arvestada.

8.3 Igaks koolituseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal või elektrooniliselt. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta. DiSC profiilil põhinevate koolituste puhul tuleb DiSC profiili loomise eest eraldi tasuda. Vastav tasu on välja toodud koolitusinfos. DiSC profiili eest tasumine toimub esitatud arve alusel.

8.4 Kohvipauside ja lõuna pakkumine on koolituste kaupa erinev. Täpsem info saadetakse osalejatele enne koolituse algust e-mailiga. Asutusesiseste koolituste puhul on kohvipausid ja lõuna korraldus kokkuleppel tellijaga.

8.5 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada osalejate individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

9. Kliendisuhtluse kvaliteedi tagamise kord

9.1 Klienditeenindus toimub eesti või inglise keeles.

9.2 Klienditeeninduse kontaktandmed on märgitud Smartfuli kodulehel. Vastame üldjuhul nii kiiresti kui võimalik, aga mitte rohkem kui 2 tööpäeva jooksul. Palume arvestada, et Smartful töötab neljapäevase töönädala põhimõttel ning reeded ei ole Smartfulis tööpäevad. Seega võib nädala lõpus vastus viibida. Tööpäevadeks loetakse esmaspäeva, teisipäeva, kolmapäeva ja neljapäeva.

9.3 Pretensioonide ja küsimuste korral palume pöörduda Smartfuli klienditeeninduse poole.

9.4 Kõigi avalikule koolitusele registreerunutega võetakse enne koolituse algust individuaalselt ühendust, et selgitada välja õppeeesmärgid ja täpsem koolitusvajadus. Koolitusgrupid püütakse võimalusel komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel. Asutusesisese koolitusvajaduse väljaselgitamiseks toimub enne koolitust eraldi arutelu koolituse tellijaga. Smartful jätab endale õiguse asutusesisese koolituse pakkumiseks kasutada koolituse eeltööna küsimustikku, et koguda koolitusel osalejatelt konkreetsemaid ootusi koolituse osas.

9.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad minimaalselt üks tööpäeva enne koolituse algust e-maili teel koolituse korralduslik info (koolituse ajakava, täpne aadress, parkimine, toitlustus jne).

9.4 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame järgides andmekaitse nõudeid (vt eraldi privaatsuspoliitikat).

10. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

10.1 Iga koolituse lõpul täidavad osalejad anonüümse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks.

10.2 Tagasiside kokkuvõte saadetakse järelduste tegemiseks Smartfuli tegevjuhile ja koolitajale. Smartfuli tegevjuht analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel muudetakse koolituse sisu, täiendatakse korraldust või vesteldakse koolitajaga parenduste tegemiseks. Koolitajale pakutakse arenguvõimalusi ja mentorlust. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist. Koolituste tagasiside kokkuvõtted säilitatakse, et jälgida parendusettepanekute mõju.

11. Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt

11.1 Tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt reguleerib Tulumaksuseadus.

11.2 Koolituskuludelt on võimalik saada tulumaksutagastust, kui õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval pole sellist eesmärki, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

Täiendav info

E-posti aadress: info@smartful.ee
Telefon: +372 55617100

Book an appointment for a consultation!

We will find a suitable solution for your needs feel free to ask for an offer!
Book an appointment