DiSC® internal training: “Understand yourself to understand others”

Trainer:Helen Pärli
Duration:half-day training (4 hours that equals to 5 academic hours)
Target group:anyone who wants to better understand themselves and others

Introduction

As a preparation for the training, a personal DiSC® profile will be created for all participants to begin with understanding themselves better.
During the training participants will learn about their own behavior and how it affects others. In addition, they learn to understand their reactions to other people.
DiSC® profile gives the opportunity to learn about one’s own strengths, motivations and areas for development.

As a result

After completing the training, the participant:

 • Will have a better understanding of one’s own natural behaviour
 • Knows how to adapt one’s own behavior according to the situation and people
 • Has increased understanding of other people
 • Knows their strengths, motivators and places of development

ÕPPEKAVA: Avalik DiSC® koolitus “Kuidas olla efektiivsem meeskonna liige?”

Õppekavarühm:
Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:
Õppekava on koostatud DiSC koolitaja ja konsultandi sertifitseerimise manuaali alusel. Manuaali on koostanud DiSC mudeli ametlik maaletooja Baltikumis ja Venemaal – IPB Partners OÜ.

Eesmärk:
Koolituse läbinu analüüsib enda käitumisstiili ja selle mõju erinevates situatsioonides ning oskab parema koostöö saavutamiseks enda käitumist kohandada, et olla seeläbi efektiivsem meeskonna liige.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab paremini enda käitumist
 • oskab enda käitumist vastavalt olukorrale ja inimestele kohandada
 • empaatia ja teiste mõistmise võimekus suureneb
 • konfliktide arv meeskonnakaaslastega ja üldiselt elus vähenevad

Sihtgrupp:
Täiskasvanud õppijad, kes soovivad paremini mõista inimeste käitumist ja õppida tundma erinevaid käitumisstiile, et seeläbi paremad meeskonna liikmed ja oma töös edukamad.

Õpingute alustamise tingimused:
Koolitusel osalemise eelduseks on B1 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht:
Ühepäevane koolitus (auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi, seal hulgas praktiline töö 4 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituse eeltöö (iseseisev töö mahus 1 akadeemiline tund).

Õppe sisu:

 • iseseisva tööna DiSC ankeedi täitmine ja oma profiiliga tutvumine
 • personaalse DiSC käitumisstiili ja käitumise mõju analüüs
 • personaalsest käitumisstiilist tulenevate tugevuste kaardistamine ja mõistmine
 • personaalsest käitumisstiilist tulenevate arengukohtade kaardistamine ja mõistmine
 • mida erinevate käitumisstiilidega suhtlemisel arvestada
 • kuidas endast erinevate käitumisstiilidega efektiivselt koostööd teha

Õppemeetodid:

 • personaalse DiSC käitumisstiili analüüs
 • personaalse käitumise mõju analüüs
 • enesereflektsioon
 • kaasõppijaga teineteise käitumise reflektsioon
 • grupitööd
 • paaristööd

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevust ja võimekuse piires.
Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.
Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 30 inimest.

Õppematerjalid:

 • DiSC personaalne profiil
 • koolitaja koostatud materjalid
 • koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest
 • läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:

 • DiSC käitumisstiili analüüs
 • Käitumise mõju analüüs
 • enesereflektsioon
 • kaasõppijaga teineteise käitumise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • teab enda DiSC käitumisstiili
 • teab kõiki DiSC käitumisstiile
 • kohandab oma käitumist vastavalt teise inimese DiSC käitumisstiilile

Väljastatavad dokumendid:

 • tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • DiSC koolitaja ja konsultandi sertifitseerimise läbitud
 • koolitaja koolitus läbitud
 • eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Book an appointment for a consultation!

We will find a suitable solution for your needs feel free to ask for an offer!
Book an appointment