HR tarkvarade võimalused ja oskuslik valik

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:10:00 - 15:00 (6 akadeemilist auditoorset ja 2 akadeemilist tundi iseseisvat õpet koolituse eeltööna ja jätkutegevusena)
Sihtgrupp:Personalivaldkonna töötajad või muude valdkondade spetsialistid/juhid, kes soovivad paremini mõista HR tarkvarade võimalusi ning neid oskuslikult rakendada

Koolitus “HR tarkvara võimalused ja oskuslik valik” avab ukse maailma, kus personalijuhtimise valdkond ja tehnoloogia põimuvad selleks, et muuta inimeste juhtimise protsessid efektiivsemaks ja automaatsemaks. Koolitus annab sulle võimaluse süveneda HR tarkvarade mitmekesisusse ning mõista, kuidas läbimõeldult valitud tarkvarade kasutamine toetab personalijuhtimise strateegiaid ja protsesse – näiteks töötajate värbamist, uute töötajate sujuvamat sisseelamist, töötaja elukaare haldamist, töötervishoidu ja tööohutust jne.

Lisaks pakub koolitus sulle praktilisi näpunäiteid, kuidas teha teadlikke valikuid erinevate lahenduste vahel, arvestades just enda organisatsiooni vajadusi ja eesmärke. Koolituse käigus tehakse praktiliselt koos läbi värbamistarkvara valiku praktikum, et õpitu elulise näite najal praktikasse panna.

Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele erinevaid HR tarkvaralahendusi ning anda praktilisi teadmisi ja oskusi nende tõhusaks valikuks ja rakendamiseks.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab HR tarkvarade rolli kaasaegses personalijuhtimises,
 • oskab kaardistada enda organisatsiooni nõudmised HR tarkvarale,
 • oskab planeerida HR tarkvara valiku ja juurutamise protsessi,
 • tunneb erinevate HR tarkvarade tööloogikaid.

Ootame osalema!

 

LOE ROHKEM JA REGISTEERI

 

ÕPPEKAVA: Avalik koolitus “HR tarkvara võimalused ja oskuslik valik

Õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Koolituse tutvustus: 

Koolitus “HR tarkvara võimalused ja oskuslik valik” avab ukse maailma, kus personalijuhtimise valdkond ja tehnoloogia põimuvad selleks, et muuta inimeste juhtimise protsessid efektiivsemaks ja automaatsemaks. Koolitus annab sulle võimaluse süveneda HR tarkvarade mitmekesisusse ning mõista, kuidas läbimõeldult valitud tarkvarade kasutamine toetab personalijuhtimise strateegiaid ja protsesse – näiteks töötajate värbamist, uute töötajate sujuvamat sisseelamist, töötaja elukaare haldamist, töötervishoidu ja tööohutust jne.

Lisaks pakub koolitus sulle praktilisi näpunäiteid, kuidas teha teadlikke valikuid erinevate lahenduste vahel, arvestades just enda organisatsiooni vajadusi ja eesmärke. Koolituse käigus tehakse praktiliselt koos läbi värbamistarkvara valiku praktikum, et õpitu elulise näite najal praktikasse panna. 

Eesmärk: Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele erinevaid HR tarkvaralahendusi ning anda praktilisi teadmisi ja oskusi nende tõhusaks valikuks ja rakendamiseks.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab HR tarkvarade rolli kaasaegses personalijuhtimises
 • oskab kaardistada enda organisatsiooni nõudmised HR tarkvarale
 • oskab planeerida HR tarkvara valiku ja juurutamise protsessi
 • tunneb erinevate HR tarkvarade tööloogikaid

Sihtgrupp: personalivaldkonna töötajad või muude valdkondade spetsialistid/juhid, kes soovivad paremini mõista HR tarkvarade võimalusi ning neid oskuslikult rakendada

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B1 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht: Ühepäevane koolitus (auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi), millele lisandub koolituse eeltöö (iseseisev töö mahus 0.5 akadeemilist tundi) ning koolitusejärgne iseseisev praktiline ülesanne (tagasisidestatud töö mahus 1.5 akadeemilist tundi). Seega koolituse kogumaht on 8 akadeemilist tundi.

Õppe sisu ja programm:

Aeg Teema
Enne koolitust Iseseisev eeltöö:

 • HR tarkvarade loetelu koostamine
9:45-10:00 Kogunemine.
10:00-11:30 Sissejuhatus:

 • koolitaja tutvustus
 • koostöö kokkulepped
 • omavaheline tutvumine
 • ootuste kaardistamine

I osa: 

 • Milliseid tarkvarasid erinevate HR protsesside (näiteks värbamise, uute töötajate sisseelamise, töötaja elukaardi haldamise, töökeskkonna ja tööohutuse jne) jaoks olemas on?
 • Mida erinevad HR tarkvarad teha aitavad?
 • Mida tarkvara valikul silmas pidada – kasutusvõimalused, hinnastus, juurutamise keerukus, ühildumine teiste tarkvaradega jne?
 • Kuidas valida enda ettevõtte jaoks sobivat HR tarkvara?
 • Kuidas kaardistada tarkvara kasutajate vajadused ning sõnastada need konkreetseteks nõudmisteks?
12:15-13:00 Lõunapaus.
13:00-14:45 II osa:

 • Kuidas võimalike tarkvarade seast valida endale sobivaim? (nt kanban valik)
 • HR tarkvara kasutajate kogemused ja õpikohad.
 • Tarkvara valiku praktikum, kus ühiselt mängitakse läbi HR tarkvara valik värbamistarkvara näitel.
14:45-15:00 Kokkuvõte:

 • ootuste kontroll
 • koolitusjärgse iseseisva praktilise töö tutvustus

Õppemeetodid:

 • grupi arutelud
 • praktilised grupitööd
 • paaristööd
 • miniloengud
 • praktiline iseseisev töö

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires.

Vajadusel on koolitust võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Vajaduse tekkides saadab koolituse korraldaja koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 20 inimest.

Õppematerjalid:

 • koolitaja koostatud materjalid
 • koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt
 • koolituse tulemusena valmib igale osalejale tema organisatsiooni eripärasid arvestav indikatiivne tegevusplaan

Lõpetamise tingimused:

 • hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 90% auditoorsest õppest
 • läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:

 • aktiivne osavõtt praktilisest harjutusest
 • enda organisatsiooni eripärasid arvestava personaalse tegevuskava koostamine ja koolitajale esitamine

Hindamiskriteeriumid:

 • teab HR tarkvara valiku olulisi etappe
 • kohandab HR tarkvara valiku parimaid praktikaid vastavalt enda organisatsiooni vajadustele
 • koostab enda organisatsioonile sobiva HR tarkvara näidis tegevuskava

Väljastatavad dokumendid:

 • tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • koolitaja on läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse
 • koolitaja omab teadmisi ja oskusi HR tarkvara valikuks
 • eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg