Suhtlustreening ja suhtlemisoskus

Suhtlemisoskust ei tohiks alahinnata, kuna see üks tähtsamaid oskusi, millest võib sõltuda sinu edukus nii tööl kui ka eraelus. Mõningates olukordades on just heade suhtlemisoskuste olemasolu määravaks teguriks. Kõige edukamad organisatsioonid mõistavad, et tänapäeva ärimaailmas on hea suhtlus kõigil tasanditel hädavajalik. Suhtlemisoskuste puudumisel pole võimalik meeskonnas töötada, kliente teenindada ega ka äri ajada, sest ka B2B valdkonnas käib äri siiski inimeste vahel – ehk ilma suhtlemisoskuseta ei ole võimalik suurt edu saavutada.

Seega suhtlemisoskuste arendamiseks pole kunagi liiga vara või hilja – see on oluline oskus olenemata rollist. Kui rääkida liidrirollist ja meeskonnatööst, siis on suhtlemisoskus kindlasti määrava tähtsusega, et saavutada oma eesmärke ja tulemusi.

Hea suhtlemisoskus koosneb mitmetest teguritest – oskus ennast väljendada, mõista teisi inimesi enda ümber, veenda teisi enda eesmärkide saavutamiseks ning kontrollida ka oma emotsioone, et saavutada efektiivne koostöö. Loe rohkem Smartfuli pakutava suhtlustreeningu kohta siit ja DiSC käitumistüüpidel põhineva suhtlemiskoolituse kohta siit.

Miks on hea suhtlemisoskus tööalaselt oluline?

Hea suhtlemisoskus suurendab töö produktiivsust

Töötajate ja juhtide omavaheline efektiivne suhtlus aitab juhil paremini mõista töötajate vajadusi ja ootusi. See omakorda annab juhile võimaluse omalt poolt töötajate motivatsiooni toetada ja seeläbi produktiivsust hoida või tõsta.

Hea suhtlemisoskus on oluline ka probleemide lahendamise seisukohalt – see aitab probleeme lahendada enne, kui need suureks paisuvad. Probleemide ennetamine ja kiire lahendamine aitab tagada sujuva töörütmi ning toetab seeläbi taas produktiivsust.

Juhi seisukohalt on hea suhtlemisoskus oluline ka selleks, et töötajatele nende ülesanded ja neile kehtivad ootused võimalikult selgelt kommunikeerida. Mida selgemalt on tööülesanded püstitatud ja töötajatele delegeeritud, seda vähem tekib üksteise valesti mõistmist ja vigu. Ühe USA firma põhjal on läbi viidud ka Gartner uuring, kus on leitud, et 70% äri vigadest on tingitud ebapiisavast suhtlusest. Antud statistika tõestab, et suhtlus tööl on äärmiselt oluline, et vältida vigade tekkimist.

Tõhustab koostööd ja meeskonnatööd

Hea suhtlemisoskus suurendab meeskonnatöö efektiivsust ning seeläbi mõjub positiivselt ka kogu ettevõtte produktiivsusele. Tõhusa meeskonna loomise saladus seisneb meeskonnaliikmete omavahelises suhtluses, vastutuses ja koostöös. Rakendades suhtluse edendamiseks tõhusaid suhtlusstrateegiaid, on võimalik väga edukalt toimivat meeskonda luua. Kui meeskonnad ei suuda omavahel tõhusalt suhelda, on tulemused ettevõttele kahjulikud.

Tähtis on õppida meeskonnasiseselt ka teisi kuulama, mõistma ja neist aru saama. Võimalus kolleegidega tõhusalt suhelda aitab meeskonnas luua usaldust, tugevdada ametialaseid suhteid, tugevdada meeskonnatööd, arendada kuuluvustunnet ja aidata olla produktiivsem. Lisaks on just avatud suhtlus see, mis soodustab avatud dialoogi, võimaldab erinevate vaatenurkade ja ideede jagamist ning soodustab innovatsiooni.

Tuginedes ClearCompany poolt läbiviidud uuringule on selgunud, et 97% töötajatest usuvad, et kõik projektid ja tööülesanded on negatiivselt mõjutatud kui meeskonnatöös puudub ühtsus, läbisaamine ja üksteisega arvestamine. Seega on heade suhtlemisoskuste olemasolu hädavajalik, et meeskonnatöö sujumisele kaasa aidata ja vajadusel ka omavahelisi konflikte ära hoida.

Meeskonnaliikmete pühendumist tööle ja nende seotust meeskonnaga mõjutab tugevalt ka juhi suhtlemisoskus. Näiteks saavad juhid kasutada oma suhtlemisoskust reeglite seadmiseks, töötajate rollide määratlemiseks, julgustamaks töötajaid ise otsustama ja meeskonna eesmärkide saavutamiseks.

Vähendab pingeid ja konflikte ning hoiab ära stressi

Suhtlemisraskused, konfliktid, pinged ja tülid on sageli tingitud inimeste endi lahendamata probleemidest ja sisepingetest. Üldine tõdemus on, et need, kes ei saa hakkama iseendaga, satuvad ka teistega suheldes raskustesse. See tekitab ainult pahameelt ja omavahelisi arusaamatusi.

Konfliktide tõhus lahendamine nõuab rahulikku, kaitseta ja lugupidavat käitumist teiste suhtes. Iseenda emotsioone kontrollides aitab see edastada oma arvamusi mõistlikult ja rahulikult ilma ärritumata. Kaks töökohal olevat inimest võivad küll tunda, et suhtlevad hästi, kuid kuna mõlemal on erinevad suhtlusmeetodid, saavad nad üksteisest tihti erinevalt aru. Seetõttu nõuab erinevate isiksustega töötamine suurepäraseid suhtlemisoskusi, et piirata mis tahes konflikte töökohal. Kui sul on tööl konflikte, on oluline vaadata käsitletavast probleemist kaugemale ja mõelda natuke ka teise inimese mõtte protessi peale. Parema arusaamise saamiseks sellest, mida nad üritavad öelda, pead arvestama teise inimese suhtlemismustriga.

Võimaldab karjääriredelil edasi liikuda

Karjääriredelil arenedes kasvab ka suhtlemisoskuste tähtsus – oskus kommunikeerida, teisi aktiivselt kuulata, lahendada probleeme, anda edasi tööjuhiseid, küsida selgeid küsimusi, olla veenev ning ennast kehtestada. Kõik need oskused on juhtidele hädavajalikud.

Seetõttu on oluline suhtlemisoskust treenida juba oma karjääritee alguses, et olla valmis võimalusteks, mis karjääriredelil edasi võimaldavad liikuda. Täna ei ole oluline ainult oskus oma tööd hästi teha, oluline on ka oskus teistega efektiivselt suhelda ja meeskonnas töötada. Üha enam minnakse taas üle agiilsetele meeskondadele ning see omakorda survestab veelgi suhtlemisoskuse olulisust. Selleks, et näida oma tänasele või tulevasele tööandjale uue rolli vääriline, on väga oluline hea suhtlemisoskus.

Edendab äritegevust

Suhtlemisoskustele baseeruvad enamikes ettevõtetes päris mitmed funktsioonid nagu näiteks klienditeenindus, müük, turundus, personalijuhtimine jne. Olenevalt ettevõtte valdkonnast ja struktuurist võivad need funktsioonid erineda kuid kindlasti on igas ettevõttes selliseid funktsioone, mis nõuavad väga head suhtlemisoskust.

Sinu töötajate suhtlemisoskus mõjutab näiteks seda, milline on sinu ettevõtte klienditeeninduse kuvand väljastpoolt ettevõtet. Kas teid tuntakse kui väga hea teenindusega ettevõtet? Lisaks mõjutab see kindlasti ka sinu ettevõtte müügitulemusi. Kui edukad on sinu müügiinimesed klientide leidmisel, uute suhete loomisel ja olemasolevate klientidega pikaajaliste suhete hoidmisel? Seda kõike mõjutab otseselt müügiinimeste suhtlemisoskus. Kui hästi nad suudavad aktiivselt klienti kuulata ja tema vajadusest päriselt aru saada? Kui hästi nad suudavad kliendile teie tooteid ja teenuseid tutvustada ning need kliendile maha müüa?

Kliendi vajaduste ja ka probleemide süvenenud kuulamine võimaldab leida just kliendi vajadustest lähtuvalt tema jaoks parimaid lahendusi. Efektiivne suhtlus ei aita mitte ainult uusi kliente saada, vaid aitab ka neid hoida ja lojaalseteks klientideks muuta. Kõik see toetab otseselt sinu ettevõtte äritegevust. Aga on veel palju teisi funktsioone, kus on hea suhtlemisoskus oluline ja kas otseselt või kaudselt seotud ettevõtte äriliste tulemustega.

Lisaks eelnevalt mainitud tööalastele hüvedele on võimalik tänu suhtlemisoskusele parendada ka isiklikke suhteid – teha ennast teistele inimestele paremini arusaadavamaks, mõista oma lähedasi ja sõpru ning suurendada ka enda enesekindlust.

Heade suhtlemisoskuste omandamiseks tuleb osata ennast väljendada, teisi kuulata ja mõista, vajadusel ka veenda ning kontrollida vastavalt olukorrale oma emotsioone.

 

Miks on hea suhtlemisoskus eraelus oluline?

Oskus ennast väljendada

Hea eneseväljendusoskus tuleb kasuks mitmetes erinevates igapäevastes situatsioonides. Eneseväljendus võib olla õnne võti kuid võib osutuda ka raskeks kui eneseväljendusega pole piisavalt tegeletud ning puudub ka piisav enesekindlus, et enda mõtteid väljendada. Eneseväljendus on oluline, et sa oskaksid arusaadavalt enda mõtteid teistele edastada, millegi eest seista, tundeid väljendada või kasvõi ennast teistele tutvustada. Selle jaoks on kasulik harjutada rohkem avalikku esinemist. Nii oled sa suuteline ka pingelistes olukordades oma mõtteid seadma.

Tänases üha rohkem veebi liikuvas töökeskkonnas on üha olulisem ka kirjalik eneseväljendus. Seda aitab parandada näiteks rohkem lugemine ja kirjutamine. Kirjutades tuleb jälgida, et ei tekiks kirjavigu ning sisu oleks lugejale mõistetavalt edasi antud.

Eneseväljendusoskuste arendamiseks pole kunagi liiga hilja. Seda oskust tuleks arendama hakata pigem varem, kui hiljem.

Oskus teisi aktiivselt kuulata

Kuulamisoskus on põhiline suhtlemisoskus ning kuigi see võib tunduda lihtne, siis kaugeltki mitte kõik inimesed ei valda seda oskust. Hea suhtlus seisneb tõhusas kuulamises ning seetõttu on kuulamisoskus inimsuhete loomisel ja hoidmisel hädavajalik. Kui oled hea kuulaja, tõmbad ligi ka rohkem teisi inimesi. Läbi kuulamisoskuste mõistad inimeste soove ja emotsioone.

Väga tihti hakatakse kuulates hoopis mõtteid lugema, vastusteks valmistuma, unelema, samastuma, nõu andma või väitlema. Kõik need tegevused takistavad sul tegeliku sõnumi kuulmist. Oluline info jääb kergesti tähelepanuta, kuna keskendutakse sageli sellele, mida tahetakse öelda, selle asemel, et kuulata, mida teine inimene räägib.

Aktiivne kuulamine viib tähelepanu inimese öeldule ja ka tema tunnetele, ideedele ja mõtetele, mida inimene selle kõige edasi andmise käigus väljendab. Kui sa pole hea kuulaja, siis on raske ka teist inimest ja tema soove mõista – see on samamoodi nii töö- kui ka eraelus. Aktiivse kuulamise harjutamiseks ja tähelepanelikkuse tõstmiseks võid esitada vestluse käigus täpsustavaid küsimusi või sõnastada teise inimese mõtte ümber, et kontrollida, kas oled õigesti aru saanud.

Oskus teisi mõista

Oskus teist inimest mõista on eraelus olulise tähtsusega. See võib aidata meil lahendada konflikte, hoida ära arusaamatusi, luua pikaajalisi tervislikke suhteid ning parandada suhteid enda lähedastega. Teiste inimeste mõistmiseks pead sa oskama olla empaatiline ehk mõistma teise inimese mõtteid ja tundeid.

Lisaks eelnevale saab tänu teiste inimeste mõistmisele aru ka nende vajadustest ja soovidest ning nende taga olevatest tunnetest. Empaatiline suhtumine aitab mõista, miks teine inimene nii mõtleb – see võimaldab luua sügavamaid, omavahel rohkem seotud suhteid. Inimesed, kes oskavad teisi inimesi mõista kuulavad aktiivselt teist osapoolt, loevad inimese käitumist läbi nende emotsioonide ja kehakeele ning mõistavad nende vaateid ja arusaamu.

Oskus kontrollida oma emotsioone

Oma tunnete ja mõtete talitsemine on elutähtis oskus, millest on igapäevaelus palju abi. See on oskus, mis aitab teha õigeid otsuseid ja reageerida keerulistes olukordades nii, et need lahenevad positiivselt ja ilma konfliktideta.

Ootamatute ja ebameeldivate olukordadega kipuvad kaasnema ka ebameeldivad emotsioonid. Emotsioone ei saa ära hoida, kuid me saame kontrollida seda, kuidas me nendele emotsioonidele reageerime.

Emotsioonidega toimetuleku oskus on oluline ka seetõttu, et pidev emotsioonide allasurumine võib põhjustada nii vaimseid kui ka füüsilisi probleeme, mis võivad hakata takistama igapäevast elu ja inimestevahelisi suhteid.

Seega on oluline osata oma emotsioone kontrollida ning leida viise, kuidas erinevates olukordades halva tuju, pettumuse või näiteks vastumeelsusega toime tulla.

Oskus veenda

Inimesed ei ole alati ühel arvamusel ning tihti tuleb kasutada oma veenmisoskust, et olukorda enda kasuks keerata ja endale sobivas suunas liikuda. Veenmine on suhtlusvahend, mille puhul on vaja enesekindlust ning väitlemis- ja argumenteerimisoskust. Veenmisoskus on seega üks nendest oskustest, mis aitab igapäevast elu paremaks muuta ja saavutada endale meelepärased tulemused. Olukorrad, kus veenmisoskust kasutada võivad olla väga erinevad – alustades pisematest otsustest nagu näiteks õhtusöögiks sobiva koha valimine ning lõpetades suuremate otsustega nagu näiteks eluaseme valikuga. Seega on see oskus, mida tasub arendada ja millest on igapäevases elus palju silmaga märgatavat kasu.

 

Kuidas oma suhtlemisoskust arendada?

Suhtlemisoskus on edu võti. Kuid mida teha, et enda suhtlemisoskust parandada? Suhtlemisoskusi on võimalik õppida ja arendada pideva praktiseerimise käigus. Võimalusi nende oskuste arendamiseks leidub mitmeid. Oleme kirja pannud ka mõned näpunäited, kuidas suhtlemisoskust arendada.

Hea algus on aktiivse kuulamise harjutamine. Tõhusad suhtlejad on alati ka head kuulajad. Kuulates aktiivselt teist inimest, aitab see sul endal jutu mõttest paremini aru saada, täpsustavaid küsimusi küsida ja kaasa rääkida. Teisalt tuleb keskenduda ka mitteverbaalsele suhtlusele ehk pöörata tähelepanu sellele, mida räägib lisaks näiteks näoilme ja kehakeel. Mitteverbaalse suhtluse mõistmine on oluline nii kuulaja kui ka rääkija rollis. Sinu näoilmed ja kehakeel mõjutavad esmamuljet, mille oma sõnumit andes teistele jätad. Silmside hoidmisega ja õige kehakeelega on võimalik sõnumit paremini edastada ja kuulajaid kaasata.

Lisaks eelnevale tuleb suhtlemisoskuste parendamisel õppida kontrollima ka oma emotsioone. Selge suhtluse ja enda isikliku heaolu huvides on oluline oma emotsioone hallata ja kontekstis asjakohaselt väljendada. Kui lubate tugevatel emotsioonidel asjatult olukorda juhtima hakata, võib see põhjustada omavahelisi konflikte.

Suureks abiks on ka avaliku esinemise harjutamine. Regulaarne grupi ees rääkimine ja esinemine toob esile sinu tugevad kui ka nõrgad küljed. Oma nõrkuste tundmisel saad sa hakata nendele rohkem keskenduma, et oma suhtlemisoskusi arendada.

Meie suhtlustreeningul osalejad saavad just täpselt enda vajadustest lähtuvalt oma suhtlemistehnikaid lihvida, õpivad paremini mõistma iseenda kui suhtleja iseärasusi, arendavad enda kuulamis- ja eneseväljendusoskust jne. Nii tööl kui ka eraelus peame me kõik ühel või teisel viisil suhtlema. Just seetõttu on oluline mõista kui väärtuslik on tõhus suhtlus ja millist mõju võib see avaldada teie eraelu kvaliteedile ja tööalastele võimalustele.

Veel põnevat lugemist

Vaata kõiki

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg