Sisekoolitus: Tipptulemuste meistriklass

Koolitaja:Reelika Jeferjev
Kestus:kahepäevane koolitus (16 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:need, kes soovivad end juhtimisvaldkonnas arendada ning kellel on juhtimisega seotud vastutus

Tutvustus

Tipptulemuste meistriklass on juhtimiskoolitus, mis julgustab mõtlema suurelt ja seadma kõrged eesmärke, mis omakorda stimuleerivad suurema saavutuspotentsiaali avamist. Koolituse tulemusena saab juht tõhusaid strateegiaid ja tööriistu, mis aitavad saavutada erakordseid tulemusi oma juhtimispraktikas.
Koolitus keskendub olulistele valdkondadele, nagu strateegiline mõtlemine, ajajuhtimine, suhtlemisoskused, meeskonna kaasamine ja motiveerimine ning enesearendamine.

Tulemus

Koolituse läbimise järel suudavad juhid seada inspireerivaid ja mõõdetavaid eesmärke ning neil on vajalikud teadmised ja tööriistad tõhusaks ajajuhtimiseks ning prioriteetide seadmiseks. Samuti suudavad nad rakendada suhtlemisoskusi, mis aitavad kaasa meeskonna kaasamisele, motiveerimisele ja koostööle. Lisaks on osalejad omandanud strateegiad vastupidavuse – ja enesearendamiseks, mis aitavad neil saada meisterlikuks oma valdkonnas.
Koolitus aitab innustada osalejaid astuma juhtimises suuri samme, keskendudes olulistele tegevustele ja tõhusale ajakasutusele ning loomaks seeläbi tulemustele suuremat mõju.

Koolitajast

Reelika on lõpetanud Eesti-Ameerika Äriakadeemia bakalaureuse ettevõtlus ja ärijuhtimise erialal. Tänaseks on ta tegelenud koolitamisega ligi 20 aastat, spetsialiseerudes klienditeenindus – ja juhtimisvaldkonda.

Loe rohkem koolitaja Reelika Jeferjevi kohta.

ÕPPEKAVA: Juhtimiskoolitus “Tipptulemuste meistriklass”

Õppekavarühm: Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava on koostatud: Smartful OÜ õppekorralduse alustel

Eesmärk: Tipptulemuste meistriklassi eesmärk on varustada juhte praktiliste teadmiste ja oskustega, mis võimaldavad neil rakendada 20/80 printsiipi ja 10X mudelit oma juhtimispraktikas. Koolitus keskendub osalejatele strateegilise mõtlemise, tõhusa ajajuhtimise, suhtlemisoskuste ja meeskonna kaasamise valdkondades, et võimaldada neil saavutada tipptulemusi oma juhtimisrollis.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • omab teadmisi tegevuste juhtimisest ja tulemuste saavutamisest (20/80 printsiip);
 • õpib tundma 10X mudelit, mis julgustab mõtlema suurelt ja seadma suuri julgeid eesmärke;
 • omandab erinevaid oskusi ja tehnikaid, näiteks: eesmärkide seadmine, strateegiline mõtlemine, ajajuhtimine, suhtlemisoskused, meeskonna kaasamine ja motiveerimine ning vastupidavuse arendamine.

Osalejad saavad praktilisi tööriistu ja juhiseid, kuidas paremini keskenduda olulistele ülesannetele, edendada tulemuslikku suhtlemist, luua motiveerivat meeskonnakeskkonda ning arendada enesejuhtimise ja enesearendamise oskusi.

Sihtgrupp: Täiskasvanud õppijad, kes soovivad arendada end juhtimisvaldkonnas, kellel on juhtimisega seotud vastutus ning soov omandada praktilisi tööriistu ja õppida parimaid praktikaid tulemuste maksimeerimiseks.

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B1 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht: Kahepäevane koolitus (auditoorne õpe 16 akadeemilist tundi, seal hulgas praktiline töö 6 akadeemilist tundi), millele lisandub iseseisev töö mahus 2 akadeemilist tundi.

Õppe sisu:

Strateegiline mõtlemine ja eesmärkide seadmine

 • Strateegilise mõtlemise tähtsus juhtimises
 • Eesmärkide seadmine
 • Suurte eesmärkide seadmine 10X mudeli alusel

Ajajuhtimine ja prioriteetide seadmine

 • Ajajuhtimise põhimõtted ja tööriistad 20/80 printsiip
 • Prioriteetide seadmine
 • Delegeerimise ja ressursside optimeerimise strateegiad

Suhtlemisoskused ja mõjuvõimu tugevdamine

 • Efektiivne suhtlemine juhi rollis
 • Mõju tugevdamine
 • Suhtlemine konfliktsituatsioonides ja keerulistes olukordades

Meeskonna kaasamine ja motiveerimine

 • Meeskonnatöö põhimõtted ja parimate praktikate jagamine
 • Meeskonna motiveerimine ja tugevdamine
 • Kaasamise strateegiad ja kuulamisoskuste arendamine

Juhtimisoskused ja delegeerimine

 • Juhtimise olulised elemendid
 • Juhi roll ja vastutus meeskonna arendamisel
 • Delegeerimise põhimõtted ja oskuslik ülesannete jagamine

Vastupidavus ja enesearendamine

 • Vastupidavuse tähtsus juhtimises
 • Stressijuhtimise strateegiad ja töö-elu tasakaalu saavutamine
 • Enesearendamise meetodid ja edukate harjumuste kujundamine

Mõõdikud ja tagasiside süsteem

 • Tulemuste mõõtmise ja jälgimise põhimõtted
 • Mõõdikute seadmine ja tulemuslikkuse jälgimine
 • Tagasiside andmine ja arengu toetamine

Praktilised harjutused ja juhtumianalüüsid

 • Praktilised harjutused ja rollimängud juhtimissituatsioonide simulatsiooniks
 • Juhtumianalüüsid ja grupiarutelud
 • Kogemuste jagamine ja õpitulemuste reflekteerimine

Kokkuvõte ja tegevuskava edasiseks

 • Kordamine ja olulisemate õpikäsitluste kokkuvõte
 • Individuaalne tegevuskava ja enesearenguplaan
 • Tagasiside koolitusele ja lõpetamine

Õppemeetodid: loengud, käed-külge harjutused, grupitööd, enesereflektsioon, arutelud, juhtimiskaasuste analüüs ja tegevuskava ja arenguplaani koostamine.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevust ja võimekuse piires.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 15 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud digitaalsed materjalid ja digitaalseid abimaterjalid isikliku tegevuskava ellu
  viimiseks
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest
 • Läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Isiklik tegevuskava ja enesearenguplaan

Hindamiskriteeriumid:

 • Isiklik arenguplaan ja tegevuskava
 • Tagasiside

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Läbitud koolitaja koolitus
 • Erialane kompetents ja sertifikaat juhtide arengupartnerluse pakkumiseks
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg