Sisekoolitus: Juhi roll värbamisprotsessis

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:1 koolituspäev (8 akadeemilist tundi)
Sihtgrupp:värbamisprotsessi kaasatud esmatasandi, keskastme ja tippjuhid

Tutvustus

Üha rohkem räägitakse positiivse kandidaadikogemusest ja sellest, et organisatsioonides ei värba enam ainuüksi personalitöötajad. Selleks, et tuua värbamises tulemusi, on oluline kõigi värbamisprotsessis osalejate kompetentsus ning oskus pakkuda parimat kandidaadikogemust.
“Juhi roll värbamisprotsessis” on koolitus, mis aitab värbamises osalevad juhid ühele arusaamisele tuua, avardab nende arusaama värbamisest ning annab neile hoiakud, teadmised ja oskused eduka kandidaadikogemuse loomiseks. Seda kõike selle, et leida oma tiimi tõesti parimad talendid.

Tulemus

Koolituse tulemusena mõistab juht enda rolli ja selle olulisust värbamisprotsessis, teeb vahet värbamisel ja sihtotsingul ning oskab oma käitumist ja tegevusi sellest teadmisest lähtuvalt kohandada. Seeläbi oma värbav juht võimeline pakkuma parimat elamust läbi kandideerimisprotsessi. Seeläbi on edasised värbamised efektiivsemad ja tulemuslikumad.

Koolitajast

Helen on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle üheksa aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Lisaks personalijuhtimise magistrile omab Helen ka täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja.

Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

ÕPPEKAVA: sisekoolitus “Juhi roll värbamisprotsessis”

Õppekavarühm: Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on toetutud personalispetsialisti kutsestandardile (tase 5) ning sealsed värbamise kompetentsid on ka antud õppekava üldiseks aluseks. Koolitus ei anna eeldust kutsestandardi omandamiseks.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda värbamises olevatele juhtidele ülevaade juhi rollist värbamisprotsessis. Koolitus annab ülevaate turuolukorrast värbamises, värbamise ja sihtotsingu erisustest, värbamisprotsessi etappidest ja juhi rollist selles. Osaleja õpib töövestlusi läbi viima nii, et sellega kaasneks positiivne kandidaadikogemus.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab juhi rolli värbamisprotsessis;
 • teab värbamise ja sihtotsingu erinevusi ning värbamisprotsessi etappe;
 • oskab edukalt töövestlusi läbi viia, luues seejures meeldivat kandidaadikogemust;
 • teab sobiva kandidaadi valiku põhimõtteid ning oskab koostada sobiva tööpakkumise.

Sihtgrupp: värbamisprotsessi kaasatud esmatasandi, keskastme ja tippjuhid

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht: 1 koolituspäev (8 akademilist tundi)

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Tööturu olukord ja mõju värbamisele
 • Värbamine vs sihtotsing – mis neid eristab?
 • Värbamisprotsessi etapid ja olulisus. Juhi roll värbamisprotsessis
 • Tööandja turundus vs juhi bränd – juhi brändi olulisus värbamises tulemuste
  saavutamisel
 • Töövestluste läbiviimine, kandidaatide hindamine ja valik (STAR mudel, scorecard jne)
 • Tagasiside olulisus (sh sisukus ja kiirus) tööandja brändi hoidmisel
 • Positiivse kandidaadikogemuse loomine

Õppemeetodid: kaasavad miniloengud, praktilised harjutused, paaris- ja rühmatööd, juhtumite analüüs, enese- ja grupireflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika ja pabertahvel. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest.
 • Õppija läbib hindamismeetodid.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Kaasõppijaga teineteise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • teab värbamisprotsessi etappe;
 • kohandab oma käitumist vastavalt kandidaadile.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Vähemalt 3-aastane täisteenus värbamise kogemus
 • Koolitaja koolitus läbitud
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg