Sisekoolitus: Mentorite baas- ja jätkukoolitus

Koolitaja:Helen Pärli
Kestus:1-2 päeva (8-16 akadeemilist tundi; koolituse pikkus sõltub ettevõtte konkreetsest vajadusest ja käsitletavate teemade hulgast)
Sihtgrupp:ettevõttesisesed mentorid, kelle roll on kaastöötaja arengut toetada, ja mentorprogrammi eestvedajad

Tutvustus

Mentorlus on arengut toetav koostöö ning õppeprotsess, mille eesmärk on avada mentee potentsiaal. Mentorite koolitus on suunatud organisatsioonisisestele mentoritele ning mentorprogrammi eestvedajatele. Koolitus aitab mentoril arendada tema nõustamise, tagasiside
andmise ning mentorsuhte juhtimise oskust.
Läbi hästi toimiva mentorluse on võimalik toetada ka töötajate onboarding’ut, rahulolu ning muudatustega toimetulekut.

Tulemus

Koolituse tulemusel mõistab osaleja mentori rolli olemust ja olulisust ning omad hoiakuid, teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud mentorina tegutsemiseks ja kaastöötaja arengu toetamiseks.

Koolitajast

Helen on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse bakalaureuse- ning personalijuhtimise magistrikraadi. Ta on üle üheksa aasta töötanud personalijuhtimise alal – nii jaekaubanduses kui ka ärikonsultatsiooni valdkonnas. Sertifitseeritud Executive Coachina on Helen töötanud mitmete tippjuhtidega, et aidata ka nende visioonid reaalsuseks muuta. Lisaks personalijuhtimise magistrile omab Helen ka täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistust ja on rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja.

Tutvu lähemalt koolitaja Helen Pärliga.

ÕPPEKAVA: sisekoolitus “Mentorite baas- ja jätkukoolitus”

Õppekavarühm: Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud aluseks avalikud materjalid, millele ka õppetöö käigus viidatakse.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade mentorile vajalikest teadmistest ja arendada mentorile vajalikke oskusi. Koolituse käigus harjutatakse erinevaid mentorluseks vajalikke tehnikaid ja tööriistu (näiteks eesmärkide seadmine, protsessi juhtimine, aktiivne kuulamine, tagasiside andmine jne).

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab mentori rolli ja selle olulisust;
 • tunneb mentorlusmudelit ja oskab seda mentorsuhtes rakendada;
 • mõistab erinevaid käitumistüüpe ning oskab enda käitumist vastavalt menteele kohandada (õpiväljund vaid DiSC® meetodi rakendamisel*);
 • oskab kasutada erinevaid suhtlus- ja kuulamistehnikaid mentorvestluse juhtimiseks;
 • teab kuidas juhtida mentorsuhet.

Õpiväljundid sõltuvad kokkulepitud koolitusmahust.
NB! Koolituse veelgi efektiivsemaks ja personaalsemaks muutmiseks on võimalik kasutada DiSC® käitumistüübi teste. Test tuleks teha igal koolitusel osalejal.

Mis on DiSC®?

DiSC® on arenguinstrument, mis keskendub käitumisstiilide profiilide mõistmisele ning sellest tulenevalt oma oskuste arendamisele.
Everything DiSC® profiilidel on väga laiad rakendusvõimalused ja nende kasutamine loob veelgi personaalsema arengukogemuse. DiSC® on teaduslikult enim uuritud, valideeritud ja kohandatud kohalikule kultuurile vastavaks.

DiSC®i saab kasutada, et arendada ja parandada näiteks:

 • eneseteadlikkust,
 • suhtlemist ja suhteid,
 • meeskonnatööd,
 • juhtimisoskusi,
 • müügi- ja klienditeeninduse oskusi,
 • toimetulekut muudatustega,
 • konfliktide lahendamise oskusi.

Sihtgrupp: ettevõttesisesed mentorid, kelle roll on kaastöötaja arengut toetada, ja mentorprogrammi eestvedajad

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemise eelduseks on B2 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht: 1-2 päeva (8-16 akadeemilist tundi; koolituse pikkus sõltub ettevõtte konkreetsest vajadusest ja käsitletavate teemade hulgast)

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Mis on mentorlus ja milline on mentori roll?
 • Mentorlusmudeli tutvustamine
 • Isiksusetüübid ja usaldussuhte loomine (koostöö kokkulepped)
 • Eesmärkide püstitamine ja mõõtmine mentorsuhtes
 • Aktiivne kuulamine ja suunavad küsimused
 • Positiivse ja negatiivse tagasiside andmine
 • Kokkuvõtete tegemine mentorluses

Õppemeetodid: kaasavad miniloengud, rollimängud, grupi arutelu, paaris- ja grupitööd, juhtumite analüüs, enese- ja grupireflektsioon

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub rühmatöö jaoks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika ja pabertahvel. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas. Selleks kasutatakse Zoom.us keskkonda. Koolitaja saadab koolitusel osalejatele veebiruumi sisenemiseks vajaliku lingi.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud materjalid
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest.
 • Õppija läbib hindamismeetodid.

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Kaasõppijaga teineteise reflekteerimine

Hindamiskriteeriumid:

 • teab mentorluse olemust ja oskab seda eristada teistest arengut toetavatest meetoditest;
 • oskab enda käitumist vastavalt menteele kohandada (vaid DiSC® meetodi
  rakendamisel*);
 • oskab kasutada erinevaid suhtlus- ja kuulamistehnikaid mentorvestluse juhtimiseks;
 • teab kuidas mentorsuhet juhtida.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)
 • Tõend (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg