Internal training: Masterclass for excellence

Trainer:Reelika Jeferjev
Duration:two-day training (16 academic hours)
Target group:those who want to develop their management skills, who have management-related responsibilities and a desire to acquire practical tools and learn best practices to maximise results

Introduction

The Excellence Masterclass is a training course that encourages you to think big and set ambitious goals, which in turn stimulate you to unlock your potential for greater achievement. As a result of the training, the manager will be equipped with effective strategies and tools to achieve exceptional results in their own management practice.
The training will focus on key areas such as strategic thinking, time management, communication skills, team engagement and motivation, and self-development.

As a result

On completion of the training:

Managers will be able to set inspiring and measurable goals and will have the necessary knowledge and tools for effective time management and priority setting. They will also be able to apply the communication skills that contribute to team engagement, motivation and collaboration. In addition, participants will have acquired strategies for resilience and self-development that will help them become masters in their field.
The training will help inspire participants to take big steps in leadership by focusing on key activities and effective use of time, thereby creating greater impact on results.

ÕPPEKAVA: Juhtimiskoolitus “Tipptulemuste meistriklass”

Õppekavarühm:
Isikuteeninduse õppekavarühm

Õppekava on koostatud: Smartful OÜ õppekorralduse alustel

Eesmärk:
Tipptulemuste meistriklassi eesmärk on varustada juhte praktiliste teadmiste ja oskustega, mis võimaldavad neil rakendada 20/80 printsiipi ja 10X mudelit oma juhtimispraktikas. Koolitus keskendub osalejatele strateegilise mõtlemise, tõhusa ajajuhtimise, suhtlemisoskuste ja meeskonna kaasamise valdkondades, et võimaldada neil saavutada tipptulemusi oma juhtimisrollis.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • Omab teadmisi tegevuste juhtimisest ja tulemuste saavutamisest (20/80 printsiip).
 • Õpib tundma 10X mudelit, mis julgustab mõtlema suurelt ja seadma suuri julgeid eesmärke.
 • Omandab erinevaid oskusi ja tehnikaid, näiteks: eesmärkide seadmine, strateegiline mõtlemine, ajajuhtimine, suhtlemisoskused, meeskonna kaasamine ja motiveerimine ning vastupidavuse arendamine.

Osalejad saavad praktilisi tööriistu ja juhiseid, kuidas paremini keskenduda olulistele ülesannetele, edendada tulemuslikku suhtlemist, luua motiveerivat meeskonnakeskkonda ning arendada enesejuhtimise ja enesearendamise oskusi.

Sihtgrupp:
Täiskasvanud õppijad, kes soovivad arendada end juhtimisvaldkonnas, kellel on juhtimisega seotud vastutus ning soov omandada praktilisi tööriistu ja õppida parimaid praktikaid tulemuste maksimeerimiseks.

Õpingute alustamise tingimused:
Koolitusel osalemise eelduseks on B1 (iseseisev keelekasutaja) tasemel eesti keele oskus.

Õppetöö maht:
Kahepäevane koolitus (auditoorne õpe 16 akadeemilist tundi, seal hulgas praktiline töö 6 akadeemilist tundi), millele lisandub iseseisev töö mahus 2 akadeemiline tund.

Õppe sisu:

Strateegiline mõtlemine ja eesmärkide seadmine

 • Strateegilise mõtlemise tähtsus juhtimises
 • Eesmärkide seadmine
 • Suurte eesmärkide seadmine 10X mudeli alusel

Ajajuhtimine ja prioriteetide seadmine

 • Ajajuhtimise põhimõtted ja tööriistad 20/80 printsiip
 • Prioriteetide seadmine
 • Delegeerimise ja ressursside optimeerimise strateegiad

Suhtlemisoskused ja mõjuvõimu tugevdamine

 • Efektiivne suhtlemine juhi rollis
 • Mõju tugevdamine
 • Suhtlemine konfliktsituatsioonides ja keerulistes olukordades

Meeskonna kaasamine ja motiveerimine

 • Meeskonnatöö põhimõtted ja parimate praktikate jagamine
 • Meeskonna motiveerimine ja tugevdamine
 • Kaasamise strateegiad ja kuulamisoskuste arendamine

Juhtimisoskused ja delegeerimine

 • Juhtimise olulised elemendid
 • Juhi roll ja vastutus meeskonna arendamisel
 • Delegeerimise põhimõtted ja oskuslik ülesannete jagamine

Vastupidavus ja enesearendamine

 • Vastupidavuse tähtsus juhtimises
 • Stressijuhtimise strateegiad ja töö-elu tasakaalu saavutamine
 • Enesearendamise meetodid ja edukate harjumuste kujundamine

Mõõdikud ja tagasiside süsteem

 • Tulemuste mõõtmise ja jälgimise põhimõtted
 • Mõõdikute seadmine ja tulemuslikkuse jälgimine
 • Tagasiside andmine ja arengu toetamine

Praktilised harjutused ja juhtumianalüüsid

 • Praktilised harjutused ja rollimängud juhtimissituatsioonide simulatsiooniks
 • Juhtumianalüüsid ja grupiarutelud
 • Kogemuste jagamine ja õpitulemuste reflekteerimine

Kokkuvõte ja tegevuskava edasiseks

 • Kordamine ja olulisemate õpikäsitluste kokkuvõte
 • Individuaalne tegevuskava ja enesearenguplaan
 • Tagasiside koolitusele ja lõpetamine

Õppemeetodid: loengud, käed-külge harjutused, grupitööd, enesereflektsioon, arutelud, juhtimiskaasuste analüüs ja tegevuskava ja arenguplaani koostamine.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas esitlustehnika. Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevust ja võimekuse piires.
Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 15 inimest.

Õppematerjalid:

 • Koolitaja koostatud digitaalsed materjalid ja digitaalseid abimaterjalid isikliku tegevuskava ellu
  viimiseks
 • Koolituse käigus vajalikud õppevahendid on koolitaja poolt

Lõpetamise tingimused:

 • Hindamise eelduseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsest õppest
 • Läbib hindamismeetodid

Hindamismeetodid:

 • Enesereflektsioon
 • Isiklik tegevuskava ja enesearenguplaan

Hindamiskriteeriumid:

 • Isiklik arenguplaan ja tegevuskava
 • Tagasiside

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Läbitud koolitaja koolitus
 • Erialane kompetents ja sertifikaat juhtide arengupartnerluse pakkumiseks
 • Eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel

Book an appointment for a consultation!

We will find a suitable solution for your needs feel free to ask for an offer!
Book an appointment