Sisekoolitus: Olukorrapõhine juhtimine – vali õige juhtimisstiili

Koolitaja:Kristjan Kaskman
Kestus:8 akadeemilist tundi
Sihtgrupp:projektijuhid, tegutsevad ja uued juhid

Tutvustus

Vale juhtimisstiili kasutamise tagajärjel võib organisatsioon kaotada igas tunnis vähemalt 3,37 € iga töötaja kohta, mis teeb aastas vähemalt 6500 €. Juhtimisvigade tagajärjel on keskmiselt 30% töötajatest valmis lahkuma ka madala palgaga töökohale.

Paljud koolitused keskenduvad kindlatele juhtimisstiilidele, kuid ei ole olemas universaalset stiili. Lisaks keskkonnas toimuvale mõjutab olukorda ka inimesed. Töötajatel on erinevad teadmised, oskused, kogemused, töökoormus ja isikuomadused. Seega peab juht olema valmis erinevates olukordades erinevate töötajatega kasutama sobilikku juhtimisstiili. Kuidas seda aga teha ja milline stiil millises olukorras parima tulemuse annab?

Tulemus

Koolituse tulemusena oskab juht määrata ülesande saaja valmisolekut ülesannet täitma ning teab suunava ja toetava käitumise rolli töötaja soorituse valmisoleku tõstmisel ja sobiva juhtimisstiili valikul. Koolituse läbinu teab juhtimisstiili mõju töötaja sooritusele ning oskab valida töötaja soorituse valmisoleku tasemele vastava juhtimisstiili.

Koolitajast

Kristjan on omandanud sõjaväelise juhtimise hariduse Saksamaa Liitvabariigis ja Šveitsi Konföderatsioonis. Lisaks on ta läbinud ärikorralduse õpingud ja omandanud kutseõppe bakalaureuse kraani Tallinna Ülikoolis. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusasutuse juhi täiendkoolituse ning hetkel on lõpusirgel organisatsioonikäitumise magistriõpingud. Oma 27 aastase töökarjääri jooksul on ta töötanud juhina ja koolitajana nii riigiasutuses kui ka eraettevõttes. Kristjan töövõitudeks koolituse valdkonnas võib lugeda näiteks kahe asutuse koolitussüsteemi kaasajastamist ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. Lisaks on ta sertifitseeritud Situational Leadership® koolitaja, rahvusvahelise tunnistusega virtuaalkoolitaja ja PECB koolituspartner.

Tutvu lähemalt koolitaja Kristjan Kaskmaniga.

ÕPPEKAVA: sisekoolitus “Olukorrapõhine juhtimine – vali õige juhtimisstiili”

Õppekavarühm: Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on võetud avalikud allikad ja teadustööd, millele viidatakse
õppematerjalides.

Eesmärk: Koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahend, kuidas kindlas olukorras valida sobiv juhtimisstiil töötajale ülesannet andes, et ülesanne saaks täidetud parimal viisil.

Õpiväljundid ehk koolituse tulemusena osaleja:

 • teab juhtimise olemust olukorrapõhise juhtimisteooria alusel;
 • oskab määrata ülesande saaja valmisolekut ülesannet täitma;
 • teab suunava ja toetava käitumise rolli töötaja soorituse valmisoleku tõstmisel ja sobiva juhtimisstiili valikul;
 • teab juhtimisstiili mõju töötaja sooritusele ning oskab valida töötaja soorituse valmisoleku tasemele vastava juhtimisstiili.

Sihtgrupp: Koolitus sobib suurepäraselt nii tegutsevatele juhtidele kui ka uute juhtide koolitusprogrammi. Koolitus on suurepärane abiline:

 • kogemusega juhile igal tasandil;
 • projektijuhile, kes pidevalt töötab erinevate meeskondadega;
 • tulevasele juhile, kes on suunatud ettevõtte karjääriprogrammi ja asub peagi juhina tööle.

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemiseks eelduseks on inglise või vene keele oskus. Koolitusmaterjalid ja enesekontrolli test on inglise või vene keeles.

Õppetöö maht: 8 akadeemilist tundi

Õppe ehk koolituse sisu:

 • Juhtimine kui mitmesuunaline mõjutamine
 • Mõjutamiskäitumised ja töötaja valmisolek ülesannet täitma
 • Olukorrapõhise juhtimise kontseptsioon
 • Valmisolek ja tahe soorituseks
 • Töötaja valmisolek ülesannet täitma ja valmisoleku määramine
 • Sobiva juhtimisstiili valik ja mõju töötaja sooritusele
 • Töötaja sooritusvõimekuse areng ja taandareng

Õppemeetodid: Koolitusel vaheldub teooria ka iseseisvate ja grupitöödega.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Kontaktõppe läbiviimiseks on vajalikud:

 • piisavalt ruumi osalejatele ja head nähtavust õpperuumi;
  projektori pildile;
 • projektor koos ekraaniga või televiisor;
 • pabertahvel;
 • piisavalt seinapinda, et esitleda rühmatöö tulemusi.

Virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas. Selleks peab õppijatel olema:

 • stabiilne internetiühendus;
 • kaamera (eraldi või integreeritud);
 • soovituslik on kasutada laua- või sülearvutit;
 • võimalusel kõrvaklapid.

Osalejate arv: Osalejate arv ühes grupis on maksimaalselt 16 inimest.

Õppematerjalid: Õppijad saavad märkmete tegemiseks koolitaja slaidid ja töölehed.

Lõpetamise tingimused:

 • osalemine koolitusel algusest lõpuni,
 • aktiivne osavõtt,
 • ülesannete täitmine.

Hindamismeetodid:

 • Aktiivne kaasatöötamine koolitusel
 • Ülesannete täitmine

Hindamiskriteeriumid: õpiväljundite saavutamine

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus (väljastatakse, kui lõpetamise tingimused on täidetud)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

 • Koolitaja koolitus läbitud
 • Juhi töö kogemus vähemalt 3 aastat, mis hõlmab ka arenguvestluste läbiviimist
 • Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel

Koolituse õppekava koostatakse lähtuvalt tellija täpsemast vajadusest.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Broneeri aeg konsultatsiooniks!

Leiame sinu vajadustele sobiva lahenduse – küsi julgelt pakkumist!

Broneeri aeg